Hồ Chí Minh,
Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua là rất quan trọng, được khẳng định cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Việc lựa chọn con đường phát triển của dân tộc dựa trên cơ sở khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, được tổng kết từ thực tiễn cách mạng thế giới và lịch sử dân tộc Việt Nam, hội đủ các nhân tố khách quan và chủ quan, dân tộc và thời đại, hoàn toàn không phải dựa vào cảm tính, thuần túy dựa trên nguyện vọng mong muốn chủ quan. Từ thực tiễn tình hình cách mạng thế giới và thành quả cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua càng khẳng định con đường đi lên với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Bác Hồ, của Đảng và Nhân dân ta. Bài viết tập trung bàn về đi lên chủ nghĩa xã hội, sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam.
Thực hiện tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động và sinh hoạt là vấn đề thuộc về bản chất của đảng cộng sản, là nguyên tắc phân biệt chính đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân với các đảng phái khác. Tuy nhiên, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong thời gian gần đây thường bị các thế lực thù địch ra sức bóp méo, nói xấu, xuyên tạc cho rằng nguyên tắc này đã lỗi thời, và thậm chí còn kết tội cho nguyên tắc này là một nguyên nhân làm cản trở sự phát triển.